Najbližšia predajňa: Prosím povoľte geolokáciu

Všeobecné pravidlá FOKUS klubu

FOKUS klub (ďalej len „FOKUS klub“, alebo „program“) je program pre zákazníkov spoločnosti FOKUS očná optika, a. s., so sídlom na ulici Galvaniho 15/A, Bratislava, IČO 47 807 709, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 7077/B (ďalej len „FOKUS očná optika“). Tento program je zameraný na poskytovanie nadštandardných výhod pre stálych zákazníkov spoločnosti FOKUS očná optika. Zákazníci sa stanú členmi klubu na základe svojej slobodnej vôle.

1. Členstvo v klube

1.1. Členom programu sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 16 rokov s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí s týmito Všeobecnými pravidlami zákazníckeho programu FOKUS klub (ďalej len „všeobecné pravidlá“). Z FOKUS klubu sú vylúčení zamestnanci FOKUS očnej optiky. Každá osoba môže mať len jedno členstvo vo FOKUS klube. Členstvo v klube a všetky práva s týmto členstvom spojené, najmä všetky výhody pre členov programu, sa nedajú previesť a nemôžu byť predmetom dedičského práva.

1.2. Riadnym členom v zákazníckom programe FOKUS klub sa môže stať za podmienok uvedených v týchto všeobecných pravidlách každý zákazník potom, ako vyplní a odsúhlasí oficiálnu prihlášku do zákazníckeho programu FOKUS klub a vysloví súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Vyplnením a podpísaním prihlášky (v prípade elektronického prihlásenia pomocou registračných krokov a udelením súhlasu na internetových stránkach klub.fokusoptika.sk) zákazník súhlasí s podmienkami členstva v programe FOKUS klub a prehlasuje tak, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými pravidlami. Registráciou zákazníka na základe jeho/jej prihlášky, vzniká zákazníkovi členstvo v programe.

1.3. Každý člen klubu je povinný pri registrácii uviesť svoju emailovú adresu a mobilné telefónne číslo. Tieto údaje budú slúžiť k identifikácii v predajni, k načítavaniu bodov a ako prístup k vernostnému účtu. Bez týchto údajov nie je možné žiadnu z výhod programu uplatniť. Pomocou emailovej adresy alebo mobilného telefónneho čísla je tiež možné sa prihlásiť na svoj účet na internetových stránkach klub.fokusoptika.sk.

2. Získanie členstva vo FOKUS klube

2.1. Získanie členstva v programe je možné prostredníctvom registrácie na ktorejkoľvek predajni. Podmienkou zaregistrovania zákazníka v programe je poskytnutie súhlasu s týmito Všeobecnými pravidlami a so spracovaním osobných údajov, a to spravidla zaškrtnutím vyznačeného miesta na internetovej stránke klub.fokusoptika.sk zákazníkom.

2.2. Člen FOKUS klubu si pri registrácii do klubu zvolí heslo, ktoré mu/jej umožní prihlásiť sa na svoj účet na internetovej stránke klub.fokusoptika.sk po zadaní svojej emailovej adresy alebo mobilného telefónneho čísla, ktoré uviedol/-la pri registrácii a tohoto hesla. Po prihlásení sa je možné zistiť aktuálny stav bodov a aktualizovať svoje osobné údaje.

2.3. FOKUS očná optika si vyhradzuje právo pozastaviť alebo ukončiť prijímanie nových registrácií do programu FOKUS klub.

3. Odmeny v zákazníckom programe FOKUS klubu

3.1. Bonusové body

Člen programu je oprávnený pred uskutočnením akéhokoľvek nákupu zo sortimentu príslušnej predajne FOKUS očná optika informovať obsluhu pokladne o pripísaní bonusových bodov. Obsluha zákazníka v evidenčnom systéme vyhľadá pomocou emailovej adresy alebo mobilného telefónneho čísla. Bonusové body sú členovi programu pripísané na jeho osobný bodový účet (ďalej len „bodový účet“) na základe uskutočnenej platobnej (nákupnej) transakcie, ktorú člen klubu zrealizuje. Z každej transakcie sú členovi FOKUS klubu pripísané body na jeho bodový účet, za každé 1 EUR (jedno euro) nákupu člena programu náleží členovi programu 0,75 bodu. Body za hotový tovar sa na bodový účet pripíšu do 24 hodín po nákupe, v prípade zákazky na okuliare sa body spravidla pripíšu do 48 hodín po jej vydaní. FOKUS očná optika si vyhradzuje právo v budúcnosti hodnotu bodu zmeniť, v takom prípade bude zmena hodnoty uvedená na internetových stránkach klub.fokusoptika.sk, poprípade v propagačných materiáloch (účinnosť takejto zmeny nenastane však skôr, než okamihom jej zverejnenia). V prípade, že dodatočne pominie dôvod pre pripísanie bonusových bodov, alebo došlo k bezdôvodnému pripísaniu takýchto bodov (napríklad v prípade zrušenia kúpno-predajnej zmluvy) vyhradzuje si FOKUS očná optika právo takto pripísané body odpočítať z bodového účtu člena programu. Každé pripísanie bonusových bodov musí byť kryté nákupom tovaru zo sortimentu FOKUS členom programu alebo inou preukázateľnou a dopredu definovanou aktivitou. Aktivitami a príležitosťami, za ktoré je možné získať dodatočné body na členský účet sa rozumejú iné časovo obmedzené špeciálne akcie oznámené členom klubu dopredu na internetových stránkach klub.fokusoptika.sk v sekcii Špeciálne akcie alebo prostredníctvom emailu. Člen programu má nárok na dodatočné pripísanie bodov na základe predložených pokladničných účtov (pokladničných bločkov). FOKUS očná optika si vyhradzuje právo neuznať body a odpočítať ich z bodového účtu člena, ak neboli napočítané v súlade s týmito všeobecnými pravidlami, najmä ak ide o body, ktoré boli získané z dôvodu technickej chyby systému, omylu, body ktoré boli pripočítané v súvislosti so zrušenou transakciou a podobne. Platnosť bonusového bodu je 24 mesiacov od uskutočneného nákupu. Spoločnosť FOKUS očná optika si tiež vyhradzuje právo obmedziť udeľovanie bodov, napríklad pri mimoriadnych akciách.

3.2. Bodový účet člena programu

Všetky pripočítané body sa sčítavajú na jednom bodovom účte člena programu. Aktualizácia bodového účtu bude priebežná (aktualizácie sa uskutočnia vždy do 48 hodín od realizovaného nákupu). Člen programu má zaistený elektronický prístup k bodovému účtu prostredníctvom internetových stránok klub.fokusoptika.sk, a to za účelom čerpania členských výhod (vytlačenie poukážky na zľavu) a za účelom jeho kontroly (okrem prípadov porúch systému, prevádzkových odstávok a podobne). Bonusové body, ktorých platnosť vyprší bez ich uplatnenia vo forme zľavy, budú z účtu vymazané.

Člen FOKUS klubu má možnosť prepojiť svoj účet s účtom osoby blízkej, tzv. „Rodinný účet.“ V prípade rodinného účtu je definovaný hlavný účet, na ktorý sú pripisované všetky získané body zo všetkých pridružených účtov. Po pridružení členského účtu sú všetci členovia, ktorých sa táto zmena dotkla, informovaní prostredníctvom emailu a indikácia rodinného účtu je viditeľná aj na stránke FOKUS klubu v sekcii Prihlásenie/Moje konto. Všetky samostatné účty spojené v rodinnom účte sú plne aktívne a je možné ich individuálne ich majiteľmi využívať k identifikácii a komunikácii.

3.3. Program odporúčania

Členovia FOKUS klubu majú nárok využívať odporúčací program a odmeny s ním súvisiace. Pri každom odporučení nového zákazníka (ďalej len „odporučený“) na kompletnú dioptrickú zákazku iným členom FOKUS klubu (ďalej len „odporúčajúci“) majú obaja zákazníci nárok na odmenu podľa matice uvedenej nižšie. Všetky odmeny pre odporúčajúceho sú viazané a uplatniteľné výlučne v rámci kompletnej dioptrickej zákazky. Dodatočnú zľavu je možné uplatniť na zostatkovú hodnotu ceny okuliarového rámu (napr. na zostatkovú cenu po odrátaní marketingovej zľavy). FOKUS očná optika si vyhradzuje právo hodnotu odmien v budúcnosti zmeniť, v takom prípade bude zmena hodnoty odmien zverejnená na internetových stránkach klub.fokusoptika.sk, prípadne v propagačných materiáloch (účinnosť takejto zmeny však nenastane skôr, než okamihom jej zverejnenia).

Odmena pre odporúčajúcehoOdmena pre doporučeného
1 odporúčanie5% zľava na rám okuliarov5% zľava na rám okuliarov
2 odporúčania10% zľava na rám okuliarov5% zľava na rám okuliarov
3 odporúčania15% zľava na rám okuliarov5% zľava na rám okuliarov

Nárok na odmenu za odporučenie vzniká nahlásením existujúceho referenčného mobilného telefónneho čísla odporúčajúceho doporučeným pri vytváraní kompletnej objednávky na dioptrické okuliare v akejkoľvek pobočke FOKUS očnej optiky. Za referenčné číslo sa považuje mobilné telefónne číslo člena FOKUS klubu uvedené v registračnom formulári pri registrácii do klubu. O každom odporučení je odporúčajúci informovaný emailom, v ktorom je uvedený tiež unikátny kód, slúžiaci k overeniu nároku na odmenu pri uplatnení odmeny odporúčajúcim na pobočke FOKUS očnej optiky. Člen programu má zaistený elektronický prístup k informácii o počte odporučení a o nároku na zľavu prostredníctvom internetových stránok klub.fokusoptika.sk, a to pre účely kontroly (s výnimkou prípadov porúch systému, či internetových stránok, prevádzkových odstávok a podobne.). Odporúčania, ktoré boli už uplatnené, alebo ktorých platnosť už vypršala bez ich uplatnenia vo forme poukážky na zľavu, budú z účtu vymazané. Platnosť odmeny za odporučenie je 6 mesiacov od vzniku a pripísania odporučenia. Odporučenie nie je možné uplatniť spätne na už vystavenú alebo zadanú objednávku.

3.4. Poukážky na zľavu

Každá vygenerovaná poukážka na zľavu musí byť krytá jedným z možných oprávnených spôsobov získania poukážky z nasledovného zoznamu:


Použitie poukážky na zľavu je možné len pri nákupe v predajniach FOKUS očná optika a na tovar objednaný cez e-shop pri osobnom vyzdvihnutí a platbe priamo na pobočkách FOKUS očná optika. Minimálna hodnota nákupu pri uplatnení poukážky nie je nijako obmedzená. Poukážky na zľavu je možné sčítať a kombinovať, a to aj s hlavnou akciou FOKUS, pričom dodatočnú zľavu je možné uplatniť na zostatkovú hodnotu ceny (napr. na zostatkovú cenu po odrátaní marketingovej zľavy), pokiaľ nie je uvedené inak. Neuplatnené poukážky nie je možné vymeniť spätne za body. Nevyčerpaná hodnota poukážky sa nevracia ani v peňažnej, ani v bodovej hodnote. Všetky iné prípadné odmeny poskytnuté členom programu sa riadia pravidlami, ktoré sú uvedené v informačných materiáloch FOKUS.

3.5. Ďalšie výhody

Okrem už uvedených odmien pre členov FOKUS klubu majú títo členovia nárok na uplatnenie špeciálnych zvýhodnení:


FOKUS očná optika si vyhradzuje právo výhody členstva v klube v budúcnosti zmeniť, v takom prípade bude zmena uverejnená na internetových stránkach klub.fokusoptika.sk prípadne v propagačných materiáloch (účinnosť takejto zmeny nenastane skôr než okamihom jej zverejnenia).

4. Propagačné materiály

V prípade udelenia samostatného súhlasu člen programu súhlasí so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefón a email za účelom zasielania propagačných a reklamných materiálov a iných marketingových ponúk po dobu členstva vo FOKUS klube a 2 mesiace po jeho skončení. Člen programu si je vedomý, že súhlas je dobrovoľný a môže ho kedykoľvek odvolať na adrese: gdpr@fokusoptika.sk Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Člen programu môže odmietnuť súhlas s takýmto využitím svojich korešpondenčných údajov písomným oznámením na adresu FOKUS očnej optiky.

5. Zneužitie prístupových údajov člena programu

Na body, ktoré boli pripísané na bodový účet člena programu neoprávnenou treťou osobou, sa hľadí ako keby k ich pripísaniu vôbec nedošlo, ak FOKUS očná optika v danom prípade nerozhodne inak; tieto body môže FOKUS očná optika z bodového účtu člena klubu kedykoľvek odpočítať. Zákazník je povinný uchovávať prihlasovacie údaje (resp. prihlasovacie heslo) v tajnosti. V prípade podozrenia, že prístupové údaje k účtu člena programu (t.j. emailová adresa, mobilné telefónne číslo alebo heslo) sú známe tretej osobe, je člen povinný túto skutočnosť preukázateľné a bez zbytočných odkladov oznámiť FOKUS očnej optike a svoje heslo bezodkladne zmeniť. V prípade, že zákazník vedome, či z nedbalosti umožní získanie prihlasovacích údajov tretej osobe, stráca nárok na výhody členstva v programe (najmä na použitie už získaných bonusových bodov), pokiaľ FOKUS očná optika nerozhodne v danom prípade inak. Člen programu je v prípade, že dôjde k zmene údajov, ktoré uviedol v prihláške do programu, povinný tieto údaje bez zbytočného odkladu aktualizovať, a to prostredníctvom internetu na stránkach FOKUS klubu (klub.fokusoptika.sk) po prihlásení sa na účet v sekcii Zmena údajov, prostredníctvom FOKUS klub linky alebo písomným oznámením doručeným na kontaktnú adresu FOKUS očnej optiky.

6. Zánik členstva v zákazníckom programe FOKUS klub

Členstvo v zákazníckom programe FOKUS klub automaticky zaniká z týchto dôvodov:

Z rovnakých dôvodov môže FOKUS očná optika pozastaviť členstvo v programe a odmietnuť dočasne poskytovanie už získaných výhod spojených s členstvom v programe. Okamihom ukončenia členstva v programe z dôvodov pod písmenom a), b) a c) stráca člen všetky práva, ktoré súvisia s členstvom v programe. Ukončením členstva v programe sa zároveň zrušia všetky body pripočítané do okamihu zrušenia členstva na členskom účte, pokiaľ nerozhodne FOKUS očná optika inak; súčasne tiež zanikajú všetky ďalšie nároky, ktoré súvisia s členstvom v programe. Členstvo v programe taktiež zaniká:

V prípade zániku členstva výpoveďou podľa písmen a) a b) zaniká členstvo okamihom doručenia výpovede členovi programu (adresa podľa poslednej aktualizácie členom programu) alebo na adresu FOKUS očná optika. FOKUS očná optika je oprávnená kedykoľvek ukončiť činnosť programu, a to oznámením o ukončení činnosti programu na internetových stránkach klub.fokusoptika.sk alebo iným vhodným oznámením. Okamihom zverejnenia oznámenia o ukončení činnosti programu a okamihom doručenia výpovede podľa písmena a) zaniká členstvo člena v programe a všetky práva, ktoré súvisia s členstvom v programe; všetky body riadne pripočítané na účet do okamihu zrušenia členstva na členskej karte je nutné uplatniť postupom podľa týchto pravidiel, a to formou poukážky na zľavu do 30 dní od dátumu výpovede FOKUS očná optika alebo do dátumu ukončenia činnosti programu. V prípade, že takýto zákazník v okamihu ukončenia členstva v programe nedosiahol hranicu 100 bodov potrebných na získanie poukážky na zľavu na nákup tovaru zo sortimentu FOKUS očná optika vo výške 4 EUR, nemá tento člen nárok na čerpanie zliav.

7. Ochrana osobných údajov členov zákazníckeho programu FOKUS klub

7.1. Zákazník zaškrtnutím súhlasu na prihláške alebo internete výslovne súhlasí so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl.6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) spoločnosťou FOKUS očná optika (ďalej len „prevádzkovateľ“) v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo, dátum narodenia za účelom zapojenia do vernostného programu FOKUS klub a využívania služieb tohto programu. Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu 5 rokov od posledného využitia služieb prevádzkovateľa. Dotknutá osoba si je vedomá, že súhlas je dobrovoľný a môže ho kedykoľvek odvolať na adrese: gdpr@fokusoptika.sk Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

7.2. V prípade udelenia samostatného súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl.6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, člen programu súhlasí so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľom v rozsahu meno, priezvisko, telefón a email za účelom zasielania propagačných a reklamných materiálov a iných marketingových ponúk po dobu členstva vo FOKUS klube a 2 mesiace po jeho skončení. Dotknutá osoba si je vedomá, že súhlas je dobrovoľný a môže ho kedykoľvek odvolať na adrese: gdpr@fokusoptika.sk Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

7.3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 13 a 14 Nariadenia sú dostupné na jednotlivých prevádzkach spoločnosti FOKUS očná optika a na webstránke spoločnosti.

7.4. Každý člen zákazníckeho programu FOKUS klub je, v prípade, že dôjde k zmene jeho osobných údajov, povinný aktualizovať svoje osobné údaje, predovšetkým svoju korešpondenčnú adresu. Môže tak urobiť online na internetových stránkach klub.fokusoptika.sk, na predajniach FOKUS očná optika, či zavolaním na linku zákazníckeho programu FOKUS klub 0850 269 109.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Spoločnosť FOKUS očná optika si vyhradzuje právo zmeniť či doplniť Všeobecné pravidlá zákazníckeho programu FOKUS klub, a to v dôsledku zmeny právnych predpisov, svojho rozhodnutia alebo v dôsledku okolností. Členovia programu budú o týchto zmenách informovaní na predajniach a na internetových stránkach klub.fokusoptika.sk. Tieto zmeny a doplnky sú účinné po ich zverejnení na internetových stránkach klub.fokusoptika.sk

8.2. Tieto Všeobecné pravidlá zákazníckeho programu FOKUS klub vydal FOKUS očná optika, ako záväzné pravidlá pre fungovanie zákazníckeho programu FOKUS klub v predajniach FOKUS očná optika pre členov zákazníckeho programu FOKUS klub, ktorí sú registrovaní v Slovenskej republike.

8.3. Kontaktná adresa:

FOKUS očná optika a.s., FOKUS klub
Galvaniho 15/A
821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Modrá linka: 0850 269 109
E-mail: klub@fokusoptika.sk

8.4. Všeobecné pravidlá zákazníckeho programu FOKUS klub platia od 29.1.2024.